Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Organisatie

 1. Muziekvereniging Kunst na Arbeid Hierden, hierna te noemen KNA Hierden, bezoekadres Busken Huetlaan 19, 3842 CR Harderwijk. KvK nummer 803983426, organiseert een incidentele loterij als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de Kansspelen.
 2. De opbrengst van de loterij komt, na aftrek van kosten (prijzen, multi media, notaris en organisatiekosten), geheel ten goede aan het doel dat in de vergunning staat omschreven, het realiseren van de aanschaf en bouw van een oefenlocatie, in eigen beheer, voor KNA Hierden. De afdracht aan dit doel bedraagt tenminste40% van de totale opbrengst van de loterij.
 3. Van overheidswege wordt toezicht gehouden op de uitvoering van de loterij van KNA Hierden. Het toezicht heeft betrekking op de gestelde eisen in de verstrekte vergunning.
 4. De vergunning om de loterij te organiseren is op 7 mei 2021 verleent door de Raad van Bestuur van de kansspelenautoriteit: besluit tot verlenen incidentele kansspelvergunning onder nummer 14383.
 5. De deelnemers aan de loterij zijn gebonden aan de bepalingen van dit reglement.
 6. De deelnemers-administratie van de loterij staat onder toezicht van het bestuur van Muziekvereniging Kunst na Arbeid in Hierden.
 7. Notaris E. de Jonge houdt toezicht op de trekking en bestemming loterij gelden.

 

Artikel 2. Voorschriften voor deelname en uitsluitingen

 1. Deelname aan de loterij is mogelijk voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. Deelname voor rechtspersonen is ook mogelijk.
 2. Alle loten worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar.
 3. Bij de aanschaf van een lot of loten dienen de gegevens van de deelnemer te worden verstrekt. De deelnemer kan een ander persoon zijn dan de persoon die het lot koopt en/of betaald. De koper en of betaler van het lot, kan het lot cadeau doen aan een derde, mits deze derde een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon is.
 4. KNA Hierden is niet aansprakelijk voor misverstanden, onduidelijke afspraken of fouten bij het cadeau doen van een gekocht lot aan een derde en is niet verantwoordelijk voor gemaakte onduidelijke afspraken, fouten en de afwikkeling hierover.
 5. De deelnemer is verantwoordelijk voor de keuzes op het aanmeldingsformulier op de website en de correcte invulling. Hij kan zich niet beroepen, dat KNA Hierden niet heeft gecontroleerd of het correcte formulier is gebruikt en/of de invulling op de correcte wijze is gedaan.
 6. Uitgesloten van deelname zijn:
 • Betrokken notaris en diens personeel
 • Personeel van Merlin Systems Harderwijk
 1. Indien een van de personen, beschreven onder artikel 2 lid 5, eigenaar is van een winnend lot zal de met toezicht en trekking belaste notaris zo spoedig mogelijk overgaan tot het plaatsen van een nieuwe trekking. Het hiervoor genoemde lot zal dan niet opnieuw meedingen naar de prijzen.
 2. Deelname aan de loterij valt onder de bescherming vanuit de Wet Koop op Afstand. De deelnemer doet door het accepteren van deze voorwaarden, afstand van zijn recht op 14 dagen bedenktijd.
 3. KNA Hierden is gerechtigd om deelname te beëindigen in elk van de volgende gevallen, te weten:
 4. Kennelijke wilsonbekwaamheid aan de zijde van de deelnemer als deelnemer er niet in slaagt deelname te beëindigen.
 5. Onbetamelijk gedrag jegens KNA Hierden.
 6. Een vermoeden van misbruik of fraude.
 7. KNA Hierden is gerechtigd de bepalingen van dit regelement eenzijdig te wijzigen, in geval van een wijziging zal voor de inwerkingtreding van deze wijziging bekend worden gemaakt aan de deelnemers. Deelnemers die niet akkoord willen gaan met een wijziging kunnen hun deelname met ingang van de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen voor zover de wijziging betrekking heeft op hun deelname. Deze opzegging dient voor de ingangsdatum door KNA Hierden zijn ontvangen
 8. KNA Hierden is niet aansprakelijk voor de nadelen, die voor de deelnemer voortvloeien uit het niet in acht nemen van de in het reglement gegeven voorschriften en bepalingen.

Artikel 3: Deelname en inleg

 1. Deelnemen kan uitsluitend via een digitaal lot. De kosten van een lot (inleg) zijn € 50,00 euro (zegge: vijftig euro).
 2. De trekking vindt onder notarieel toezicht plaats. Van de trekking zal door de notaris een proces-verbaal worden opgemaakt teneinde dit te verantwoorden aan de kansspelenautoriteiten.
 3. De notaris zal tijdens een openbare bijeenkomst op 18 december 2021 de enige trekking laten plaatsvinden en de prijzen toekennen aan de winnende loten.
 4. Er zal uitsluitend een trekking plaatsvinden onder door KNA Hierden verkochte lotnummers.
 5. Er zullen maximaal 3500 loten beschikbaar zijn. De uitgegeven lotnummers (facturen) zijn genummerd, elk lot wordt éénmaal verkocht via de webshop van de loterij.
 6. Het lotnummer wordt bevestigd en wordt opgenomen in de deelnemersadministratie. Deze staat onder toezicht van de accountant.
 7. De verkoop van de 3500 loten start op 1 juli 2021 en eindigt op 18 december 2021 om 12.00 uur. De trekking zal direct op zaterdag 18 december 2021 in het nieuwe verenigingsgebouw van KNA aan de Zuiderzeestraatweg 57 te Hierden plaatsvinden. De prijstoekenning zal terstond bekend worden gemaakt en gepubliceerd op de site kna-bouwenvoormuziek.nl en op de site van KNA Hierden.

Artikel 4. Speelgeheim en privacy

 1. De namen van deelnemers en prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke toestemming aan derde of derden bekend worden gemaakt. Bij de aankoop van een lot (en/of loten) is dit privacy statement aan te vinken. Op de website van: kna-bouwenvoormuziek.nl wordt een verklaring gegeven m.b.t. AVG beleid van KNA Hierden.

Artikel 5. Wijze van deelname

 1. Deelnemen kan uitsluitend via de aanschaf van een of meerdere loten via de daardoor aangewezen webshopkna-bouwenvoormuziek.nl .
 2. Deelname is pas definitief na een succesvolle afronding van het betaalproces en door de KNA Hierden ontvangen betaling. De deelnemer ontvangt na betaling een factuur met daarop de naam van de deelnemer en het lotnummer (ticketnummer). Dit is het bewijs van deelname aan de loterij en deze factuur is tevens het lot en bevat de NAW-gegevens van de deelnemer.
 3. KNA Hierden behoudt zich het recht voor onvolledige of onjuiste aanvragen voor deelname uit te sluiten. Hierbij bestaat het recht geen opvolging te geven aan vragen dan wel opmerkingen ten aanzien van de loterij en deelname aan deze loterij.
 4. Bij fouten en/of gebreken zoals, maar niet uitsluitend, webshop storingen en druk- of zetfouten waardoor deelname aan de loterij niet tot stand is gekomen zal op initiatief van KNA Hierden de betaalde inleg gestorneerd worden en neemt de deelnemer niet deel aan de loterij en kan derhalve geen kans maken op prijzen uit hoofde van deze loterij.
 5. Verdergaande aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens KNA Hierden niet geldend maken. Zowel de deelnemer aan de loterij als KNA Hierden zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk elkaar hiervan op de hoogte te stellen.
 6. De deelnemer aan de loterij dient er zorg voor te dragen dat KNA Hierden de beschikking heeft over de juist NAW-gegevens.
 7. Bij eventueel wijziging van de adresgegevens kan per e-mail de wijziging worden doorgegeven.

Artikel 6. Afgelasting Loterij

 1. Het bestuur van KNA Hierden is gerechtigd de trekking af te gelasten indien naar haar oordeel het goede verloop in gevaar dreigt te komen. Hierbij is onder meer, maar niet uitsluitend sprake van of de opbrengsten van de loterij onvoldoende kostendekkend zijn. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de website van kna-bouwenvoormuziek.nl .
 2. Tevens zullen deelnemers per e-mail hiervan op de hoogte worden gebracht. Bij een definitieve afgelasting van de loterij zal door de doornemers betaalde inleg worden terugbetaald.
 3. Bij de aankoop van een lot kan de deelnemer afzien van teruggave van de betaalde inleg om het project KNA-bouwen voor muziek te steunen. De deelnemer kan deze mogelijkheid kenbaar maken bij de aanschaf van het lot daarvoor is een keuzevak ingericht.

Artikel 7. Winnende nummers

 1. Onder verantwoordelijkheid van de aangewezen notaris vindt een éénmalige trekking plaats onder de verkochte loten.
 2. De trekking vindt plaats in nieuwe verenigingsgebouw van KNA aan de Zuiderzeestraatweg 57 te Hierden
 3. De prijstoekenning staat onder verantwoordelijkheid van Notaris E. de

Jonge en vind plaats direct na de prijsuitreiking.

 1. De notaris, ten overstaan van wie de trekking en bepaling van het winnende lot geschiedt, is gerechtigd om, bij geconstateerde of veronderstelde onregelmatigheden, de trekking ongeldig te verklaren en direct en onverwijld een nieuwe trekking te verrichten.
 2. Een lotnummer speelt mee voor een prijs. Na het winnen van een prijs speelt het lot niet meer mee voor de overige prijzen.

De trekking vindt plaats onder door de KNA Hierden verkochte loten.

Artikel 8. Prijzenpakket en uitkering prijzen

 1. Deelnemers dingen mee naar prijzen in natura. De te winnen prijzen worden vermeld op de website kna-bouwenvoormuziek.nl
 2. De kansspelbelasting over de prijzen in natura en de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting worden door KNA Hierden voldaan, evenals de notariskosten bij overdracht van registergoederen.
 3. KNA Hierden maakt na de trekking de winnende lotnummers bekend en de bijbehorende prijzen worden terstond bekend gemaakt en gepubliceerd via haar website, website van KNA Hierden en facebook pagina en overige media.
 4. De prijzen zullen in overleg met de winnaars op een overeengekomen moment en tijdstip overgedragen worden.
 5. Alle prijzen zijn in natura en zijn niet inwisselbaar voor geld.
 6. Prijzen waarover binnen een jaar na de trekking niet door de winnaar is beschikt of waardoor zich in die periode geen winnaar heeft aangemeld vervallen aan KNA Hierden.
 7. Over de door KNA Hierden gepubliceerde uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deze zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en/of typfouten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van KNA Hierden is onder meer, maar niet uitsluitend in de volgende gevallen uitgesloten:
 2. In geval van vertraging, dan wel fouten in de geautomatiseerde aanmelding van een deelname.
 3. In geval van verlies van ingevulde elektronische formulieren tijdens het

aanmelden aan de loterij.

 1. In geval van schade door strafbare handelingen van derden zoals diefstal.
 2. In geval van schade die direct of indirect zijn veroorzaakt door buiten de invloedsfeer van KNA Hierden liggende omstandigheden. Dit geldt evengoed voor de KNA Hierden gepubliceerde uitslagen.
 1. In geval van vertraging of fouten in de geautomatiseerde verwerking van de betaalopdrachten bij betrokken financiële of andere instellingen.
 1. In geval van fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en of uitgifte van prijzen in natura.
 1. In geval van schade door deelnemers veroorzaakt door het niet handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden c.q. reglement.
 1. In geval van financiële consequenties van het winnen van een prijs, waaronder begrepen de heffing van inkomstenbelasting (vermogensheffing) of vennootschapsbelasting.

Artikel 10. Bezwaren

 1. Bezwaren over het niet of het volgens de deelnemer verkeerd toekennen van de prijs waaronder mede wordt verstaan het toekennen van een te lage prijs moeten op schrift beargumenteerd worden. Dit dient binnen 7 dagen na de trekking plaats te vinden. Na de termijn van 7 dagen na de toekenning van de prijs kan geen bezwaar meer worden gemaakt. Indien het bezwaar wordt afgewezen en de deelnemer het hiermee niet eens is zal notaris E. de Jonge bindend over een tijdig ingediend bezwaar beslissen.